ابزار برقي - بوش - دريل ضربه اي PDF چاپ نامه الکترونیک


دريل ضربه اي

دريل ضربه اي GSB 10 دريل ضربه اي GSB 13
1
سه نظام 10
قدرت 500
قطر سوراخكاري در فولاد 8
ققطر سوراخكاري در بتون 10
1
سه نظام 13
قدرت 600
قطر سوراخكاري در فولاد 10
ققطر سوراخكاري در بتون 10
دريل ضربه اي GSB 10 RE چپ و راستگرد دريل ضربه اي GSB 13 RE چپ و راستگرد
1
سه نظام 10
قدرت 500
قطر سوراخكاري در فولاد 8
ققطر سوراخكاري در بتون 10
2
سه نظام 13
قدرت 600
قطر سوراخكاري در فولاد 10
ققطر سوراخكاري در بتون 13
دريل ضربه اي GSB 13 RE چپ و راستگرد دريل ضربه اي GSB 16
2
سه نظام اتوماتيك 13
قدرت 600
قطر سوراخكاري در فولاد 10
ققطر سوراخكاري در بتون 13

سه نظام 13
قدرت 700
قطر سوراخكاري در فولاد 12
ققطر سوراخكاري در بتون 16
دريل ضربه اي GSB 16 RE چپ و راستگرد دريل ضربه اي گيربكسي GSB 20-2 RE چپ و راستگرد
سه نظام 13
قدرت 700
قطر سوراخكاري در فولاد 12
ققطر سوراخكاري در بتون 16

سه نظام 13
قدرت 701
قطر سوراخكاري در فولاد 13
ققطر سوراخكاري در بتون 20
کد سفارش 1184
دريل ضربه اي گيربكسي GSB 20-2 دريل ضربه اي گيربكسي GSB 21-2

سه نظام 16
قدرت 750
قطر سوراخكاري در فولاد 13
ققطر سوراخكاري در بتون 20
کد سفارش 119B

سه نظام 16
قدرت 1100
قطر سوراخكاري در فولاد 16
ققطر سوراخكاري در بتون 20
دريل ضربه اي گيربكسي GSB 21-2 RE چپ و راستگرد دريل ضربه اي گيربكسي GSB 30-2

سه نظام 16
قدرت 1100
قطر سوراخكاري در فولاد 13
ققطر سوراخكاري در بتون 20

سه نظام 16
قدرت 900
قطر سوراخكاري در فولاد 16
ققطر سوراخكاري در بتون 30